hu
sk en de
Background Background Background Background

Nyereményjáték

Enterworks Kft. nyereményjáték Játékszabályzat és részvételi feltételek, adatkezelési tájékoztató

Kérjük, olvassa el figyelmesen az „Enterworks Facebook nyereményjáték” (a továbbiakban: a „Játék”) alábbi részvételi feltételeit. A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: a „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. (A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a Játékos(ok)”.)

A Játék szervezője az Enterworks Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-194253, székhely: 1132 Budapest, Váci út 30. 6.em), továbbiakban a „Szervező”.

1. A Játék lebonyolítása az Enterworks Kft. Facebook oldalán - https://www.facebook.com/enterworkskft - történik.

A Játék szervezője:

A Játék szervezője az Enterworks Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-194253, székhely:1132 Budapest, Váci út 30. 6. em.) (a továbbiakban: Szervező).

2. A Játékban résztvevő személyek:

A Játékban azok a cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik a Facebook.com közösségi oldalon regisztrált. a 18. életévüket betöltött felhasználó és aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: Játékos).

A Játékban nem vehetnek részt az Enterworks Kft. munkavállalói, megbízottjai (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, értve itt például a munkaerő-kölcsönzést is), illetve mindazok, akik részt vesznek a Játék fejlesztésében és üzemeltetésében, lebonyolításában, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.).

3. A Játék időtartama:

A játék 2021. 12. 27-én indul és 2021. 12.31-én zárul le.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.

4. A nyeremény:

Összesen 1db 5 000Ft értékű ajándékutalvány kerül kisorsolásra.

A nyeremény más személyre át nem ruházható, annak átvételére és megszerzésére kizárólag a Játékban részt vevő személy jogosult.

A Nyeremény készpénzre nem váltható, Szervező az átadott nyeremény után fizetendő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét átvállalja a nyertes játékos helyett. Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

A Szervező a felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

5. A Játék menete:

A Játékos abban az esetben vesz részt a sorsolásban, ha a Játék időtartama alatt a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/enterworkskft/) a Játék bejegyzésénél hozzászólásként elküld egy saját maga által készített fotót karácsonyfa fotót.

Egy Játékos egyszer vehet részt a Játékban. Több fotó megküldése a nyerési esélyt nem növeli.

A Játék időtartamának lejártával a Szervező Facebook alkalmazás segítségével - socialwinner.besocial.hu - összesen 1 nyertest sorsol ki, aki 1db 5 000Ft értékű Enterworks ajándékutalványra válnak jogosulttá.

A sorsolás alkalmával a Szervező minden nyereményhez 1 fő tartaléknyertest is kisorsol. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyeremény kiküldéséhez szükséges adatokat nem adja meg az értesítéstől számított 5 munkanapon belül, vagy visszautasítja, a nyereményre a tartaléknyertes válik jogosulttá. A tartaléknyertes helyébe is léphet tartaléknyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló tartaléknyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező tulajdonában marad.

A sorsolás időpontja:

2022. 01. 03. 14 óra

A kisorsolt nyertes, illetve tartaléknyertesek nevét a Szervező adatvédelmi okokból hivatalos Facebook oldalán nem teszi közzé, a Szervező a nyertessel a Játék sorsolását követően 3 munkanapon belül privát Facebook Messenger üzenetben veszi fel a kapcsolatot.

A nyeremény átadására a Játék lezárultát követő 15 munkanapon belül kerül sor a Nyertessel, illetve tartaléknyertessel való előzetes egyeztetést követően. A Nyertes személyesen, a Szervező Fióktelepének valamelyikén - 9027 Győr, Budai út 2. 1. em.; 6000 Kecskemét, Rákóczi utca 6. fszt. 1.; 4400 Nyíregyháza, Búza utca 38. földszint. Amennyiben a nyertesnek nincs lehetősége távolság miatt megjelenni a személyes átvételre, úgy Szervező saját költségén futárszolgálat, vagy a Magyar Posta Zrt. segítségével juttatja el nyereményt a Nyertes, illetve tartaléknyertes által megadott kézbesítési címre.

A nyeremény Nyerteshez, illetve tartaléknyerteshez való eljuttatásának feltétele, hogy a nyertesként, illetve tartaléknyertesként kisorsolt Játékos valós adatokat adjon meg a Játék során.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele bármely okból meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető vagy nyereményre való jogosultságát nem vagy nem minden kétséget kizáróan igazolja vagy nyereményét az előre egyeztetettek szerint bármely okból nem veszi át. A nyeremény átadására a tartaléknyertes esetén is a nyertesre irányadó szabályok szerint kerül sor.

6. Személyes adatok kezelése és védelme – adatkezelési tájékoztató

A Játék során az Enterworks Kft. (1132 Budapest, Váci út 30., 6. em.) jár el adatkezelőként. Az adatkezelő a Játék lebonyolításához a Facebook közösségi oldalt veszi igénybe. Az adatkezelő a Facebookon megadott adatok közül kizárólag az alábbiakat kezeli: név, születési hely, idő.

A nyeremény postai vagy futár útján történő átadáshoz kapcsolódóan az adatkezelő az alábbi adatokat kezeli: név, cím, mobilszám, e-mail cím.

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért, károkért.

Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja a Játékosok önkéntes hozzájárulása. Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, a Játékosok jelen részvételi feltételekben foglaltak szerinti adatkezeléshez való hozzájárulása a részvétel alapján megadottnak tekintendő. A Játékos az adatkezelés időtartama alatt bármikor jogosult adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonni írásban. Játékos tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha adatai kezeléséhez adott hozzájárulását a Játék lezárultát megelőzően vonja vissza, úgy a Játékból kizárásra kerül és a nyeremény átvételétől elesik, hiszen a Játékos adatainak hiányában Szervezőnek nem áll módjában a Játékos értesítése, és részére nyereménye átadása. Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja Szervező azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végzett.

A Játékos által közölt személyes adatok kizárólag a Játék lebonyolítása érdekében kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelők a személyes adatokat a Játék lebonyolításáig, valamint a nyeremények kézbesítéséig kezelik.

Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a nyertesként, illetve tartaléknyertes való kiválasztásáról Szervező privát Facebook Messenger üzenetben értesítse. Játékos hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy amennyiben jelen Játék során Szervező nyertesként, illetve tartaléknyertesként választja ki, úgy Szervező a nyeremény átadása érdekében azonosítsa, illetve adatait a nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése érdekében a Szervező kezelje. Szervező kijelenti, hogy a játékban résztvevők adatait célhoz kötötten, kizárólag jelen nyereménysorsolás keretében – a játékosok azonosításához, illetőleg a nyeremények átadásához. A Játék során a Szervező birtokába került személyes adatok kezelése bizalmas, azokat Szervező harmadik személyek részére nem továbbítja.

Az adatok kezelése megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletében („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban szereplő adatvédelmi előírásoknak.

A Játékkal, vagy adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen további kérdéssel az alábbi elérhetőségen fordulhatnak kollégáinkhoz: info@enterworks.eu.

Játékos Szervező által kezelt személyes adatairól az adatkezelés időtartama alatt bármikor felvilágosítást kérhet, jogosult továbbá arra is, hogy a róla kezelt személyes adatokról hozzáférési joga alapján másolatot kérjen. Játékos kérheti adatainak helyesbítését a pontos adatok egyidejű megadása mellett. Szervező adatkezelési tájékoztatójában meghatározott esetekben Játékos kérheti személyes adatai törlését, illetve az adatkezelés korlátozását is.

Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok sérelmére kerülne sor, az érintett Játékos jogosult megkereséssel az adatkezelőhöz, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., 1363 Budapest Pf. 9., ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint keresettel bírósághoz fordulni.

8. Egyéb rendelkezések:

A Játékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható.

A Szervező visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre kerül az Enterworks Kft. által, az Enterworks Kft. törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. Az Enterworks Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa.

A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Részvételi feltételekben foglaltak bárminemű megszegésével az Enterworks Kft. számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. Az Enterworks Kft. a Játék elérhetőségét a Részvételi feltételek megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Részvételi feltételekben felsorolt feltételeket és szabályokat.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, mely saját belátása szerint a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy olyan sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, illetve aki a Játékban obszcén, ízléstelen, jogszabályt, egyéb előírást, mások jogait vagy jogos érdekét, vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai vagy erkölcsi normát, a Szervező üzleti érdekeit, jó hírnevét, illetve a jelen Játékszabályzatot stb. sértő, továbbá bármely egyéb jogellenes visszaélést követ el. Továbbá jelen bekezdésben részletezett Felhasználói tartalom törlése esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül bármikor kizárhatja a Játékost. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt/felhasználót terheli.

A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá, ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért.

Szervező kizárja a felelősségét a Facebook weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertessel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket megváltoztassa.

A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

Budapest, 2021.06.15.

Jó játékot kíván az Enterworks Kft.!