Enterworks kérelmezi az Ön beleegyezését az alábbiakban részletezett célokra:

Az Ön és eszközének személyes adatai (ún. süti adatok - például egyedi azonosítókat és az eszköz által küldött alapvető információkat) kezelünk az alábbiakban részletezett célokra. A megfelelő helyre kattintva hozzájárulhat ahhoz, hogy mi és a partnereink ilyen célú adatkezelést végezzünk. Másik lehetőségként a megfelelő helyre kattintva elutasíthatja a hozzájárulást, vagy a hozzájárulás megadása előtt részletesebb információkhoz juthat, és megváltoztathatja beállításait. A beállításai csak erre a weboldalra érvényesek. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak bizonyos kezeléséhez nem feltétlenül szükséges az Ön hozzájárulása, de jogában áll tiltakozni az ilyen jellegű adatkezelés ellen. Erre a webhelyre visszatérve vagy az adatvédelmi szabályzatunk segítségével bármikor megváltoztathatja a beállításait.

Technikai sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal működését. Anonymizált információkat tartalmaznak.

Analitikai sütik

Szolgáltatásaink javítására szolgál. Google Analytics anonym információkat gyűjt az Ön által látogatott oldalakon

Süti beállítások Mindet elutasít Ajánlott beállítások elfogadása
hu
Background Background Background Background

Nyereményjáték

Enterworks Kft. nyereményjáték Játékszabályzat és részvételi feltételek, adatkezelési tájékoztató

Kérjük, olvassa el figyelmesen az „Enterworks Facebook nyereményjáték” (a továbbiakban: a „Játék”) alábbi részvételi feltételeit. A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: a „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. (A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a Játékos(ok)”.)

A Játék szervezője az Enterworks Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-194253, székhely: 1132 Budapest, Váci út 30. 6.em), továbbiakban a „Szervező”.

1. A Játék lebonyolítása az Enterworks Kft. Facebook oldalán - https://www.facebook.com/enterworkskft - történik.

A Játék szervezője:

A Játék szervezője az Enterworks Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-194253, székhely:1132 Budapest, Váci út 30. 6. em.) (a továbbiakban: Szervező).

2. A Játékban résztvevő személyek:

A Játékban azok a cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik a Facebook.com közösségi oldalon regisztrált. a 18. életévüket betöltött felhasználó és aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: Játékos).

A Játékban nem vehetnek részt az Enterworks Kft. munkavállalói, megbízottjai (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, értve itt például a munkaerő-kölcsönzést is), illetve mindazok, akik részt vesznek a Játék fejlesztésében és üzemeltetésében, lebonyolításában, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.).

3. A Játék időtartama:

A játék 2021. 12. 27-én indul és 2021. 12.31-én zárul le.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.

4. A nyeremény:

Összesen 1db 5 000Ft értékű ajándékutalvány kerül kisorsolásra.

A nyeremény más személyre át nem ruházható, annak átvételére és megszerzésére kizárólag a Játékban részt vevő személy jogosult.

A Nyeremény készpénzre nem váltható, Szervező az átadott nyeremény után fizetendő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét átvállalja a nyertes játékos helyett. Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

A Szervező a felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

5. A Játék menete:

A Játékos abban az esetben vesz részt a sorsolásban, ha a Játék időtartama alatt a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/enterworkskft/) a Játék bejegyzésénél hozzászólásként elküld egy saját maga által készített fotót karácsonyfa fotót.

Egy Játékos egyszer vehet részt a Játékban. Több fotó megküldése a nyerési esélyt nem növeli.

A Játék időtartamának lejártával a Szervező Facebook alkalmazás segítségével - socialwinner.besocial.hu - összesen 1 nyertest sorsol ki, aki 1db 5 000Ft értékű Enterworks ajándékutalványra válnak jogosulttá.

A sorsolás alkalmával a Szervező minden nyereményhez 1 fő tartaléknyertest is kisorsol. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyeremény kiküldéséhez szükséges adatokat nem adja meg az értesítéstől számított 5 munkanapon belül, vagy visszautasítja, a nyereményre a tartaléknyertes válik jogosulttá. A tartaléknyertes helyébe is léphet tartaléknyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló tartaléknyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező tulajdonában marad.

A sorsolás időpontja:

2022. 01. 03. 14 óra

A kisorsolt nyertes, illetve tartaléknyertesek nevét a Szervező adatvédelmi okokból hivatalos Facebook oldalán nem teszi közzé, a Szervező a nyertessel a Játék sorsolását követően 3 munkanapon belül privát Facebook Messenger üzenetben veszi fel a kapcsolatot.

A nyeremény átadására a Játék lezárultát követő 15 munkanapon belül kerül sor a Nyertessel, illetve tartaléknyertessel való előzetes egyeztetést követően. A Nyertes személyesen, a Szervező Fióktelepének valamelyikén - 9027 Győr, Budai út 2. 1. em.; 6000 Kecskemét, Rákóczi utca 6. fszt. 1.; 4400 Nyíregyháza, Búza utca 38. földszint. Amennyiben a nyertesnek nincs lehetősége távolság miatt megjelenni a személyes átvételre, úgy Szervező saját költségén futárszolgálat, vagy a Magyar Posta Zrt. segítségével juttatja el nyereményt a Nyertes, illetve tartaléknyertes által megadott kézbesítési címre.

A nyeremény Nyerteshez, illetve tartaléknyerteshez való eljuttatásának feltétele, hogy a nyertesként, illetve tartaléknyertesként kisorsolt Játékos valós adatokat adjon meg a Játék során.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele bármely okból meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető vagy nyereményre való jogosultságát nem vagy nem minden kétséget kizáróan igazolja vagy nyereményét az előre egyeztetettek szerint bármely okból nem veszi át. A nyeremény átadására a tartaléknyertes esetén is a nyertesre irányadó szabályok szerint kerül sor.

6. Személyes adatok kezelése és védelme – adatkezelési tájékoztató

A Játék során az Enterworks Kft. (1132 Budapest, Váci út 30., 6. em.) jár el adatkezelőként. Az adatkezelő a Játék lebonyolításához a Facebook közösségi oldalt veszi igénybe. Az adatkezelő a Facebookon megadott adatok közül kizárólag az alábbiakat kezeli: név, születési hely, idő.

A nyeremény postai vagy futár útján történő átadáshoz kapcsolódóan az adatkezelő az alábbi adatokat kezeli: név, cím, mobilszám, e-mail cím.

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért, károkért.

Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja a Játékosok önkéntes hozzájárulása. Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, a Játékosok jelen részvételi feltételekben foglaltak szerinti adatkezeléshez való hozzájárulása a részvétel alapján megadottnak tekintendő. A Játékos az adatkezelés időtartama alatt bármikor jogosult adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonni írásban. Játékos tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha adatai kezeléséhez adott hozzájárulását a Játék lezárultát megelőzően vonja vissza, úgy a Játékból kizárásra kerül és a nyeremény átvételétől elesik, hiszen a Játékos adatainak hiányában Szervezőnek nem áll módjában a Játékos értesítése, és részére nyereménye átadása. Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja Szervező azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végzett.

A Játékos által közölt személyes adatok kizárólag a Játék lebonyolítása érdekében kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelők a személyes adatokat a Játék lebonyolításáig, valamint a nyeremények kézbesítéséig kezelik.

Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a nyertesként, illetve tartaléknyertes való kiválasztásáról Szervező privát Facebook Messenger üzenetben értesítse. Játékos hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy amennyiben jelen Játék során Szervező nyertesként, illetve tartaléknyertesként választja ki, úgy Szervező a nyeremény átadása érdekében azonosítsa, illetve adatait a nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése érdekében a Szervező kezelje. Szervező kijelenti, hogy a játékban résztvevők adatait célhoz kötötten, kizárólag jelen nyereménysorsolás keretében – a játékosok azonosításához, illetőleg a nyeremények átadásához. A Játék során a Szervező birtokába került személyes adatok kezelése bizalmas, azokat Szervező harmadik személyek részére nem továbbítja.

Az adatok kezelése megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletében („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban szereplő adatvédelmi előírásoknak.

A Játékkal, vagy adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen további kérdéssel az alábbi elérhetőségen fordulhatnak kollégáinkhoz: info@enterworks.eu.

Játékos Szervező által kezelt személyes adatairól az adatkezelés időtartama alatt bármikor felvilágosítást kérhet, jogosult továbbá arra is, hogy a róla kezelt személyes adatokról hozzáférési joga alapján másolatot kérjen. Játékos kérheti adatainak helyesbítését a pontos adatok egyidejű megadása mellett. Szervező adatkezelési tájékoztatójában meghatározott esetekben Játékos kérheti személyes adatai törlését, illetve az adatkezelés korlátozását is.

Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok sérelmére kerülne sor, az érintett Játékos jogosult megkereséssel az adatkezelőhöz, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., 1363 Budapest Pf. 9., ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint keresettel bírósághoz fordulni.

8. Egyéb rendelkezések:

A Játékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható.

A Szervező visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre kerül az Enterworks Kft. által, az Enterworks Kft. törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. Az Enterworks Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa.

A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Részvételi feltételekben foglaltak bárminemű megszegésével az Enterworks Kft. számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. Az Enterworks Kft. a Játék elérhetőségét a Részvételi feltételek megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Részvételi feltételekben felsorolt feltételeket és szabályokat.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, mely saját belátása szerint a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy olyan sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, illetve aki a Játékban obszcén, ízléstelen, jogszabályt, egyéb előírást, mások jogait vagy jogos érdekét, vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai vagy erkölcsi normát, a Szervező üzleti érdekeit, jó hírnevét, illetve a jelen Játékszabályzatot stb. sértő, továbbá bármely egyéb jogellenes visszaélést követ el. Továbbá jelen bekezdésben részletezett Felhasználói tartalom törlése esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül bármikor kizárhatja a Játékost. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt/felhasználót terheli.

A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá, ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért.

Szervező kizárja a felelősségét a Facebook weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertessel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket megváltoztassa.

A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

Budapest, 2021.06.15.

Jó játékot kíván az Enterworks Kft.!